Regulamin

SKLEP

Jasne zasady to podstawa!

Kilka słów na wstępie

Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego Haliny Głowackiej, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

Sklep należy do MODENT Stomatologiczna Poradnia Zdrowia Halina Głowacka z siedzibą pod adresem: ul. Czerwonych Klonów 1/2, 33-101 Tarnów, posługującym się numerami: NIP 8731042425 oraz REGON 850235021. W każdej chwili możesz skontaktować się z obsługą sklepu, wysyłając wiadomość na adres e-mail [email protected]. Pozdrawiam i życzę udanych zakupów.

Halina Głowacka

Warunki korzystania

Proszę o dokładne zapoznanie się z niniejszymi warunkami korzystania przed rozpoczęciem korzystania z niniejszej strony internetowej.

Strona internetowa halinaglowacka.pl (zwana dalej „Stroną internetową”) zawiera treści informacyjne oraz usługi, udzielane przez Halinę Głowacką. Uzyskując dostęp do Strony internetowej lub korzystając z niej, wyrażają Państwo zgodę na niniejsze warunki korzystania. Kontynuowanie dostępu i korzystania ze Strony internetowej wymaga wyrażenia zgody na te warunki. Proszę o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na jakiekolwiek warunki niniejszej umowy, nie mogą Państwo kontynuować dostępu i korzystania ze Strony internetowej.

Ogólne zrzeczenie się odpowiedzialności

Niniejsza strona nie stanowi źródła porady medycznej.

Treści i usługi na Stronie internetowej udostępniane są wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych i nie stanowią porady medycznej, na której mogliby Państwo polegać. Wszelkie informacje zawarte na Stronie internetowej są dostarczane wyłącznie do celów edukacyjnych i nie mają na celu zastąpienia indywidualnej porady medycznej udzielanej przez lekarza lub innego dostawcę usług zdrowotnych ani nie stanowią rekomendacji jakiegokolwiek określonego sposobu leczenia.

Żadna z informacji, usług zawartych lub uzyskiwanych za pośrednictwem Strony internetowej nie ustanawia relacji lekarz-pacjent pomiędzy użytkownikiem niniejszej strony a jakąkolwiek osobą udzielającą informacji na Stronie internetowej, czy też pomiędzy użytkownikiem niniejszej strony a firmą MODENT Stomatologiczna Poradnia Zdrowia Halina Głowacka. Żadna z informacji zawartych na Stronie internetowej nie ma na celu stawiania diagnozy, leczenia jakiegokolwiek pacjenta lub w inny sposób być wykorzystywana lub traktowana, jako porada medyczna, opinia lekarska lub praktyka medyczna.

Należy zawsze zasięgnąć porady swojego lekarza lub innego wykwalifikowanego dostawcy usług zdrowotnych odnośnie sposobu leczenia zalecanego dla Państwa diagnozy lub stanu chorobowego. Nigdy nie należy lekceważyć porady medycznej ani opóźniać jej zasięgnięcia z powodu informacji przeczytanych na Stronie internetowej.

Firma MODENT Stomatologiczna Poradnia Zdrowia Halina Głowacka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za urazy osób lub szkody wyrządzone w mieniu, wynikłe ze stosowania jakiegokolwiek produktu, informacji, usługi, koncepcji lub instrukcji zawartych w materiałach udostępnionych użytkownikowi za pośrednictwem lub na Stronie internetowej.

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – I) osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub skończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także II) osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać ze Sklepu internetowego.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://halinaglowacka.pl/regulamin
 3. Koszyk – funkcjonalność́ Sklepu Internetowego, która umożliwia wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.
 4. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://halinaglowacka.pl/sklep
 5. Sprzedawca – MODENT Stomatologiczna Poradnia Zdrowia Halina Głowacka z siedzibą pod adresem: ul. Czerwonych Klonów 1/2, 33-101 Tarnów, posługująca się numerami: NIP 8731042425 oraz REGON 850235021.
 6. Ebooki – tzw. e-książki, czyli książki w wersji elektronicznej (cyfrowej). Ebooki mogą̨ być zapisane w formacie plików PDF, MOBI lub EPUB bądź w postaci plików w innych formatach. Ebooki dostępne w Sklepie są dostarczane w postaci plików cyfrowych do pobrania na urządzenie Klienta.
 7. Pliki MP3 – muzyka w wersji cyfrowej w formacie mp3, a także audiobooki w wersji cyfrowej w formacie mp3, niezapisane na nośniku materialnym (np. płycie CD, DVD).
 8. Operator płatności – zewnętrzny w stosunku do Sprzedawcy podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.
 9. Konferencja/Warsztaty – wykłady organizowane w formie stacjonarnej.
§2 Postanowienia wstępne
 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży produktów fizycznych dostępnych w Sklepie, umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci kursów on-line oraz innych produktów elektronicznych opisanych na stronach Sklepu, jak również możliwość odpłatnego uzyskania dostępu do zawartości, tj. treści cyfrowych dostępnych takich jak e-booki, webinary, nagrania audio, karty pracy, transkrypcje, materiały wizualne, pliki do druku.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
 7. Zakupiona książka i artykuły mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Kupującego i nie mogą być udostępniane osobom trzecim lub kopiowane i rozpowszechniane.
§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną
 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto, przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia danych o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 6. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 7. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail [email protected]. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
§ 4 Składanie zamówienia i jego realizacja
 1. Kupujący może złożyć zamówienie, jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu Sklepu.
 3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 4. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 5. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Kupującym a Sprzedającym może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:
  • w przypadku produktów fizycznych – umowa sprzedaży,
  • w przypadku kursów on-line i innych produktów elektronicznych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych.
 6. Jeżeli przedmiotem zamówienia są jednocześnie produkty różnego rodzaju, złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia.
 7. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy, co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 8. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powyżej.
§ 5 Zasady sprzedaży treści/plików cyfrowych (E-booków, plików MP3)
 1. Składanie zamówienia
  1. W celu złożenia zamówienia na zakup Pliku cyfrowego, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki: (a) zaznaczyć wybrany Plik cyfrowy za pomocą opcji „Dodaj do koszyka”, (b) przejść do widoku koszyka, (c) wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia, (d) wybrać formę płatności, (e) wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, (f) zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować. Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią rzeczywiście akceptuje jego postanowienia. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia, (g) nacisnąć przycisk „Kupuję i płacę” lub „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
  2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” lub „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną celem dokonania płatności za zamówienie.
  3. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę o dostarczenie pliku cyfrowego objętego zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
  4. Po złożeniu zamówienia, system teleinformatyczny Sprzedawcy wygeneruje i prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego podany w treści zamówienia, potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 2. Realizacja zamówienia
  1. Ze względu na specyfikę sprzedawanego produktu, zakup Plików cyfrowych może zostać zrealizowany wyłącznie po dokonaniu płatności z góry.
  2. Zamówienie zawierające Pliki cyfrowe zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Sprzedawcę od podmiotu realizującego płatność informacji o dokonaniu pełnej płatności.
  3. Po otrzymaniu informacji o dokonaniu pełnej płatności Sprzedawca prześle na adres email podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia, wiadomość email z linkiem do ściągnięcia Pliku cyfrowego.
  4. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione konsumentowi.
  5. Jeżeli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Sprzedawca poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres email podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia. W przypadku dokonania przez Kupującego uprzedniej płatności za takie zamówienie, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata.
 3. Odstąpienie Konsumenta od umowy
  1. Jeżeli przedsiębiorca nie dostarczył treści cyfrowej, konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli przedsiębiorca nie dostarczy treści cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, konsument może odstąpić od umowy.
  2. Konsument w terminie 14 dni od zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych może od niej odstąpić bez podawania przyczyny, chyba że została przez Konsumenta wyrażona zgoda na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczenie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sklep przekazał konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy (zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
 4. Zasady korzystania z Plików cyfrowych
  1. Zakupiony i opłacony Plik cyfrowy będzie dostępny dla Kupującego poprzez wysłanie Kupującemu na adres email wskazany przez Kupującego przy składaniu zamówienia wiadomości email wraz z linkiem do ściągnięcia Pliku cyfrowego.
  2. Pliki cyfrowe mogą być odczytane za pośrednictwem programów i urządzeń, umożliwiających odczytanie plików w wybranym formacie cyfrowym.
  3. W celu pobrania Pliku cyfrowego należy kliknąć na przycisk typu „link” znajdujący się przy danym pliku.
  4. Po kliknięciu na przycisk typu „link” zostanie udostępniony do pobrania plik w wybranym formacie – w zależności od przedmiotu zamówienia.
  5. Plik może zostać pobrany i zapisany przez Kupującego na nośniku pamięci. Sklep zapewnia możliwość pobrania i/lub zapisania pliku przez czas nieokreślony.
  6. Pliki cyfrowe nie są chronione technicznymi środkami ochrony.
  7. Kupujący ma prawo korzystać z plików wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  8. Kupujący w szczególności nie jest uprawniony do: (a) rozpowszechniania Pliku cyfrowego lub jego opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie rozpowszechnianie, (b) zwielokrotniania Pliku cyfrowego w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z pliku, chyba że przepis powszechnie obowiązującego prawa wyraźnie zezwala na takie zwielokrotnianie.
  9. Sklep informuje, a Kupujący oświadcza, że został poinformowany, że poza przypadkami przewidzianymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, udostępnienie Plików cyfrowych jest niedozwolone.
 5. Reklamacje
  1. W związku ze złożeniem zamówienia na Plik cyfrowy w Sklepie, Kupujący może zgłosić reklamację, w szczególności w przypadku, gdy: (a) zakupiony Plik cyfrowy okaże się uszkodzony lub nie jest możliwe jego uruchomienie, (b) w ciągu 24 godzin od otrzymania przez Sprzedawcę od podmiotu realizującego płatność informacji o dokonaniu pełnej płatności za Plik cyfrowy, nie zostanie udostępniona Kupującemu możliwość jego uruchomienia.
§ 6 Dostawa i płatność
 1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 2. Dostępne metody dostawy produktów fizycznych opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej.
 3. Płatności elektroniczne obsługiwane są przez następującego operatora płatności: PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495; krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.
 4. Płatność w systemie PayPal realizowana jest przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449 lub poprzez T-pay (Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań, KRS 0000412357).
 5. W przypadku płatności kartami kredytowymi, dostępne są następujące rodzaje kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
§ 7 Odstąpienie konsumenta od umowy
 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 2. W przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej konsument może odstąpić od umowy, jeżeli Sprzedawca nie dostarczył treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie po wezwaniu go przez Kupującego, lub w uzgodnionym terminie.
 3. Kupujący może odstąpić od umowy o dostarczenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej bez wzywania do dostarczenia treści lub usługi cyfrowej, jeżeli: (a) Sprzedawca oświadczył, lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy ich, lub (b) Kupujący i Sprzedawca uzgodnili, lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści lub usługi cyfrowej miała dla Kupującego istotne znaczenie.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sklep przekazał konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy;
  • w której przedmiotem są towary wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem są zapieczętowane nagrania dźwiękowe, nagrania wizualne lub oprogramowania komputerowego, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 5. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi w terminie 14 dni od doręczenia towaru poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub wiadomość wysłana pocztą elektroniczną.
 6. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego pod adresem halinaglowacka.pl/zwroty, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na swój koszt – nie później niż w terminie 14 dni od poinformowania o odstąpieniu. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 9. Sprzedawca zwraca konsumentowi koszty doręczenia mu zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w Sklepie.
 10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. Postanowienia zawarte w § 8 i § 9 Regulaminu dotyczące konsumenta, zgodnie z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta, stosuje się również do Kupującego będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
§ 8 Prawa własności intelektualnej
 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści zawarte w Sklepie, produkty elektroniczne, kursy on-line, treści cyfrowe dostępne w ramach Platformy oraz materiały tekstowe, graficznie i zdjęciowe wchodzące w skład produktów fizycznych objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogę skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
§ 9 Obowiązki Uczestnika lub Kupującego
 1. Uczestnik i Kupujący zobowiązani są do zapoznania się z oraz przestrzegania Regulaminu.
 2. Kupujący zobowiązuje się, że zgłoszeni przez niego Uczestnicy zapoznają się z regulaminami, o których mowa w pkt. 1 powyżej i będą ich przestrzegać.
 3. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zgłoszonych przez siebie Uczestników, w szczególności za przestrzeganie przez regulaminów, o których mowa w pkt. 1 powyżej. Odpowiedzialność Kupującego oraz zgłoszonych przez niego Uczestników wobec Organizatora za szkody wyrządzone Organizatorowi jest solidarna. Dotyczy to również szkód wyrządzonych osobom trzecim, jeżeli do pokrycia tych szkód zobowiązany jest Organizator.
 4. Organizator może utrwalać przebieg Konferencji stacjonarnej dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych konferencji i Organizatora w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie, na którym odbywa się Konferencja stacjonarna może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych konferencji i Organizatora w przyszłych latach. Kupujący dokonując Rejestracji Uczestników oświadcza tym samym, że Uczestnicy ci wyrazili zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swojego wizerunku w celach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz że zobowiązali się tej zgody nie cofnąć. Wizerunek Uczestnika Konferencji może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych Organizatora – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp. (w ramach profilu Organizatora).
 5. Kupujący jest zobowiązany do poinformowania zgłaszanych przez siebie Uczestników o treści Regulaminu.
 6. Kupujący zobowiązuje się zwolnić Organizatora z odpowiedzialności za ewentualne niezrealizowanie przez Organizatora obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 RODO. Kupujący zobowiązuje się do pokrycia szkody wyrządzonej Organizatorowi gdyby okazało się, że nie doszło do skutecznego udzielenia zgody na przetwarzanie wizerunku Uczestnika jak również szkody powstałej na skutek cofnięcia takiej zgody przez Uczestnika.
 7. Uczestnikom i Kupującym zabrania się wykorzystywania świadczonej przez Organizatora usługi w celu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
§ 10 Rękojmia i gwarancja
 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt zgodny z umową.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego w razie braku zgodności towaru, treści lub usługi cyfrowej z umową (rękojmia za wady).
 3. Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady regulują postanowienia Rozdziału 5a ustawy o prawach konsumenta oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. W związku z obowiązującymi od 1 stycznia 2023 r. zmianami przepisów dotyczących rękojmi i odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową Sprzedawca informuje, że do umów zawartych przed tą datą stosuje się dotychczasowe przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi (to jest przepisy obowiązujące przed 1 stycznia 2023 r.).
 5. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 6. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego dostępnego pod adresem halinaglowacka.pl/zwroty, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy którego wykorzystaniu reklamacja została złożona.
 8. Sprzedawca nie jest gwarantem produktów objętych gwarancją producenta. W przypadku udzielenia przez gwaranta (producenta) gwarancji, jej warunki są udostępnione przy danym produkcie.
 9. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do produktu lub informacją wskazaną przy opisie produktu objętego gwarancją, udostępnioną na stronie Sklepu. Reklamacje z tytułu gwarancji mogą być składane bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym produktu lub w informacji wskazanej przy opisie danego produktu na stronie Sklepu.
§ 11 Dane osobowe
 1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym oraz korzystania z konsultacji), przetwarzane są̨ przez MODENT Stomatologiczna Poradnia Zdrowia Halina Głowacka z siedzibą pod adresem: ul. Czerwonych Klonów 1/2, 33-101 Tarnów posługującym się numerami: NIP 8731042425 oraz REGON 850235021 (dalej: „Administrator” lub „Halina Głowacka”).
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, tzn. ich niepodanie, podanie niepełnych lub błędnych danych może utrudnić lub uniemożliwić korzystania z konta internetowego oraz dostępnych po zalogowaniu usług.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym.
 4. Dane mogą być przetwarzane także w celach rozliczeniowych, zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej oraz ustawy o rachunkowości oraz w celu rozpatrzenia reklamacji i dokumentowania sposobu świadczenia usług, w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest zapewnienie odpowiedniej jakości świadczonych usług.
 5. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, dane będą przetwarzane w celu przekazywania newslettera o charakterze marketingowym na podany adres e-mail.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą̨ być́ poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się̨ na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).
 7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje także prawo żądania przeniesienia danych do innego administratora, ograniczenia ich przetwarzania lub sprzeciwu na ich przetwarzanie. W tym celu należy napisać e-mail do Administratora. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na przetwarzanie realizowane przez Administratora przed jej wycofaniem.
 8. W każdym momencie można także złożyć skargę na sposób przetwarzania swoich danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
 9. Dane będą przechowywane przez czas realizacji usługi, a następnie do 3 lat w celach dokumentacyjnych. Dane rozliczeniowe będą przechowywane przez 5 lat następujących po roku, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 10. Dane klientów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa (np. KAS, policja, sądy) oraz dostawcom usług informatycznych, operatorowi pocztowemu, kancelariom prawnym, bankom, firmom doradczym, audytorskim, operatorowi płatności elektronicznych, firmom świadczącym usługi księgowo-rachunkowe.
 11. Administrator korzysta z usług informatycznych, których dostawcy przetwarzają dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w Polsce oraz USA. W celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, Administrator korzysta z usług dostawców, którzy wykazują się należytą starannością w zakresie odpowiedniej ochrony danych osobowych lub opierają się o standardowe klauzule umowne, zatwierdzone przez Komisję UE.

Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://halinaglowacka.pl/polityka-prywatnosci.

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  • Skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
§ 13 Postanowienia końcowe
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów w przypadku, których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2023.